23 Ιανουαρίου 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 3 ης Συνεδρίασης


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα επί της Λεωφόρου Καραμανλή & Αμμοχώστου   1  στη Σαλαμίνα, στις 26.1.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00μ.μ.,  ώστε να διεξαχθεί η εκλογή  με την προβλεπόμενη  διαδικασία από τα άρθρα 64 παρ. 7 & 74 παρ. 8 του   Ν. 3852/2010 :

1.-  Εκλογή  νέου Προέδρου  Δημοτικού Συμβουλίου , λόγω αυτοδίκαιης έκπτωσης της κας Λεμονιάς Καπετάνιου  , σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 6 του Ν. 3852/2010. 

2.-   Αποδοχή παραίτησης της κας Πολύζου – Καραβασίλη Μαρίας , από την θέση της Γραμματέως  του Δημ. Συμβουλίου  και εκλογή νέου Γραμματέα,  σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 7 του Ν. 3852/2010. 

3.-   Εκλογή  Αναπληρωματικών μελών της πλειοψηφίας  (2) δύο  μελών,   για την Οικονομική Επιτροπή  και   (3) τριών μελών,  για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Η  Προεδρεύουσα  Σύμβουλος

                                                                            Ειρήνη   Μπινιάρη